LabNode.org Laboratory - Laboratorium informatyki, matematyki, chemii, mechaniki, elektroniki - mgr inż. Rafał Oleśkowicz
Żeby zwiększyć rozmiar czcionki wybierz z klawiatury Ctrl i + (plus) żeby zmniejszyć Ctrl i - (minus).
HERMAN GLOBAL
CORPORATION

Aktualności

Rekrutacja do projektu "Nie=pełnosprawni na rynku pracy edycja 3"

 

 

EFS_POZIOM_kolor.jpg

 

 

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

TRWA REKRUTACJA DO PROJEKTU DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

 

Głównym celem projektu jest wzrost poziomu aktywności społeczno – zawodowej 24 niepełnosprawnych mieszkańców i mieszkanek miasta Tychy, powiatu bieruńsko-lędzińskiego oraz powiatu pszczyńskiego, w tym 14 kobiet i 10 mężczyzn, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w okresie od 01.07.2021r. do 31.12.2022r. w oparciu o indywidualną ścieżkę reintegracji poprzedzoną diagnozą potrzeb osób objętych wsparciem oraz podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 4 osoby spośród w/w w okresie realizacji projektu i bezpośrednio po nim.

 

 

Realizacja projektu od 01.07.2021r. do 31.12.202r. Beneficjentami projektu są osoby niepełnosprawne.

 

Projekt zakłada objęciem 24 uczestników następującym wsparciem:

  1. Aktywna integracja – usługi społeczne: wyznaczenie ścieżki reintegracji społeczno- zawodowej
  2. Trening umiejętności społecznych
  3. Aktywna integracja – aktywizacja zawodowa: indywidualne doradztwo, akademia poszukiwania pracy i przedsiębiorczości
  4. Aktywna integracja – szkolenia zawodowe- stypendium szkoleniowe
  5. Aktywna integracja – staże zawodowe- stypendium stażowe

 

 

Wartość projektu: 358 762,50 zł

Wkład Unii Europejskiej: 304 948,12 zł

 

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Kontakt:

 

Biuro Projektu:

Sznelowiec 2, 43-200 Pszczyna

Mail: hgc.kontakt@gmail.com judyta.pajak@projekty-eu.pl

tel.: 733-999-286, 606-313-763

 

 

Załączniki do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin rekrutacji projektowej

 

 

 

Szanowni Państwo,
zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej „RODO” − informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Herman Global Corporation , NIP: 6342776037, dalej „Administrator”.
Dane kontaktowe Administratora : e-mail: hgc.kontakt@gmail.com, tel. 733-999-286

W związku z realizacją projektu pn. „Nie=pełnosprawni na rynku pracy edycja 3” Administratorem moich danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa z powołanym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem poczty elektronicznej iod@miir.gov.pl

2. Jako Administrator będziemy przetwarzać Państwa dane:
a. w celu przeprowadzenia bieżącej rekrutacji do wyżej wymienionego projektu
b. w celu wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych, w szczególności podatkowych, rachunkowych i sprawozdawczych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
c. w celach będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawna prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO) tj. w celu :
- ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
- statystycznych oraz dowodowych na wypadek potrzeby wykazania określonych faktów;
- oferowania Państwu przez nas nowych usług;
- monitorowania Państwa potrzeb w związku z projektami i szkoleniami,
- obsługi kierowanych do nas zgłoszeń i zapytań;
d. w przypadku realizacji projektów jako Beneficjent, któremu dane zostały powierzone w celu realizacji obowiązków związanych z projektem, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych;
e. w pozostałym zakresie możemy przetwarzać Państwa dane w oparciu o pisemną zgodę.

3. Państwa dane osobowe będą przez Nas przetwarzane przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków archiwizacyjnych szczególnie dokumentów dot. dofinansowań, refundacji, rachunkowych i podatkowych jak i innych przewidzianych przepisami prawa oraz w celach realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz w celach dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z umów – przez okres przewidzianych prawem przedawnień. Jeśli przetwarzanie odbywa się w oparciu o zgodę (np. wykorzystanie wizerunku, marketing) dane będą przetwarzane do chwili jej wycofania.

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa (np. urzędy, organy administracji, organy kontrolne), a także podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi księgowe, kadrowe, płatnicze, doradcze, prawne, informatyczne, transportowe czy też nasi inni dostawcy i partnerzy z którymi mamy zawarte umowy na współpracę przy wykonywaniu umów, podwykonawcy, wykładowcy i trenerzy prowadzący szkolenia w zakresie koniecznym do realizacji umów.

5. Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:
a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, poprawiania danych;
c. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
e. jeśli przetwarzanie odbywa się w oparciu o zgodę prawo do jej wycofania w dowolnym momencie bez wpływu na legalność przetwarzania dokonanego przez cofnięciem zgody.

6. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym poddawane profilowaniu ani nie będą przekazywane do spoza EOG lub organizacji międzynarodowej.

7. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia umów, realizacji usługi czy uczestnictwa w realizowanym projekcie.
 

 

 Plakat - Herrman Global - niepelnosprawni na rynku pracy_ver fuksja.jpg

 

 

 

 

Używamy cookies m.in. w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszej strony (zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach, zbieranie anonimowych danych dla celów statystycznych). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

LabNode.org Laboratory - Laboratorium informatyki, matematyki, chemii, mechaniki, elektroniki - mgr inż. Rafał Oleśkowicz