LabNode.org Laboratory - Laboratorium informatyki, matematyki, chemii, mechaniki, elektroniki - mgr inż. Rafał Oleśkowicz
Żeby zwiększyć rozmiar czcionki wybierz z klawiatury Ctrl i + (plus) żeby zmniejszyć Ctrl i - (minus).
HERMAN GLOBAL
CORPORATION

Aktualności

Rekrutacja do projektu "Kierunek kariera" - ZAKOŃCZONA

log
Herman global corporation
HERMAN GLOBAL
CORPORATION

 

 

Od 01.06.2021 r. startuje realizacja projektu pt. "Kierunek kariera" Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój)


Zapraszamy osoby w wieku 15-29 lat w tym osoby z niepełnosprawnościami
(pozostające bez pracy, ubogich pracujących, zatrudnionych na umowach zlecenia, imigrantów i reemigrantów, nieuczących i nie kształcących się, niezarejestrowanych w urzędach pracy) z terenu woj. śląskiego

Projekt przewiduje udzielenie wsparcia w oparciu o przeprowadzoną analizę i diagnozę potrzeb uczestników i uczestniczek projektu (UP), które to ma doprowadzić do podniesienia umiejętności planowania i realizowania rozwoju zawodowego oraz motywacji do poszukiwania zatrudnienia i w efekcie do podjęcia zatrudnienia bądź zmiany warunków zatrudnienia.

W ramach projektu oferujemy:

*Diagnoza potrzeb UP oraz pomoc w opracowaniu IPD
*Wsparcie doradcy zawodowego i psychologa
*Wsparcie pośrednika pracy przez cały czas realizacji projektu i pomoc w znalezieniu zatrudnienia oraz pomoc w podjęciu lepiej płatnej pracy
*Organizację szkoleń dla UP lub
*Organizację staży dla UP

 

WSPARCIE TOWARZYSZĄCE:

* Możliwość ubiegania się o zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia w ramach projektu
* Możliwość ubiegania się o przyznanie refundacji kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną na poszczególne formy wsparcia

(zgodnie z Regulaminem zwrotów kosztów zamieszczonego w dokumentach do pobrania)   

Realizacja projektu: od 01.06.2021 do 30.09.2023 r 

 

Dofinansowanie projektu z UE: 4 576 656,32 zł

Osoba do kontaktu:
Biuro projektu: ul. Sznelowiec 2, 43-200 Pszczyna
tel. 733 982 587
Magdalena Skalska (magdalena.skalska@projekty-eu.pl)
Kamila Cofała (kamila.cofala@projekty-eu.pl)

 

Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

0_Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie po korekcie.pdf
Deklaracja uczestnictwaOświadczenie uczestnika
Oświadczenie dotyczące ubezpieczenia społecznego
Oświadczenie o rachunku bankowym
Oświadczenie uczestnika RODO
PEFS
Oświadczenie o refundacji kosztów opieki
Oświadczenie o refundacji kosztów dojazdu
Regulamin zwrotu kosztów dojazdu

18_09_Harmonogram form wsparcia.xlsx

 

 

 

  

 

 

Szanowni Państwo, zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej „RODO” − informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Herman Global Corporation Sp. z o.o., NIP: 6342776037, dalej „Administrator”.
 Dane kontaktowe Administratora : E-mail: hgc.kontakt@gmail.com, tel. 733 982 587
 2. Jako Administrator będziemy przetwarzać Państwa dane:
 a. w celu przeprowadzenia bieżącej rekrutacji do wyżej wymienionego projektu 
 b. w celu wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych, w szczególności podatkowych, rachunkowych i sprawozdawczych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 c. w celach będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawna prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO) tj. w celu :
 - ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
 - statystycznych oraz dowodowych na wypadek potrzeby wykazania określonych faktów;
 - oferowania Państwu przez nas nowych usług;
 - monitorowania Państwa potrzeb w związku z projektami i szkoleniami,
 - obsługi kierowanych do nas zgłoszeń i zapytań;
 d. w przypadku realizacji projektów jako Beneficjent któremu dane zostały powierzone w celu realizacji obowiązków związanych z projektem, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych;
 e. w pozostałym zakresie możemy przetwarzać Państwa dane w oparciu o pisemną zgodę.
 3. Państwa dane osobowe będą przez Nas przetwarzane przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków archiwizacyjnych szczególnie dokumentów dot. dofinansowań, refundacji, rachunkowych i podatkowych jak i innych przewidzianych przepisami prawa oraz w celach realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz w celach dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z umów – przez okres przewidzianych prawem przedawnień. Jeśli przetwarzanie odbywa się w oparciu o zgodę (np. wykorzystanie wizerunku, marketing) dane będą przetwarzane do chwili jej wycofania.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa (np. urzędy, organy administracji, organy kontrolne), a także podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi księgowe, kadrowe, płatnicze, doradcze, prawne, informatyczne, transportowe czy też nasi inni dostawcy i partnerzy z którymi mamy zawarte umowy na współpracę przy wykonywaniu umów, podwykonawcy, wykładowcy i trenerzy prowadzący szkolenia w zakresie koniecznym do realizacji umów.
 5. Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:
 a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 b. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, poprawiania danych;
 c. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 e. jeśli przetwarzanie odbywa się w oparciu o zgodę prawo do jej wycofania w dowolnym momencie bez wpływu na legalność przetwarzania dokonanego przez cofnięciem zgody.
 6. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym poddawane profilowaniu ani nie będą przekazywane do spoza EOG lub organizacji międzynarodowej.
 7. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia umów, realizacji usługi czy uczestnictwa w realizowanym projekcie.

 

log

Używamy cookies m.in. w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszej strony (zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach, zbieranie anonimowych danych dla celów statystycznych). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

LabNode.org Laboratory - Laboratorium informatyki, matematyki, chemii, mechaniki, elektroniki - mgr inż. Rafał Oleśkowicz